Privatumo taisyklės

Interneto svetainės www.FERRYBOOKINGS.lt privatumo taisyklės

Bendra informacija

UAB „Ferry bookings“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytoja. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, naudojantis šia interneto svetaine. Privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Ferry bookings“ 
Juridinio asmens kodas: 303313156
Registruotos buveinės adresas: R. Kalantos g. 49, Kaunas
El. paštas: info@ferrybookings.lt

Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Jus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos. 

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų interneto svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo taisykles, nes kiekvieną kartą lankydamiesi šioje interneto svetainėje sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje bei nesinaudoti mūsų turiniu ir (ar) paslaugomis. 

Spauskite laukelį „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų verslo specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Sudarote su mumis sutartį (pirkimo–pardavimo, nuomos, paslaugų teikimo);
 • Pateikiate savo prašymus ir (ar) pretenzijas mums;
 • Skambinate mums ar kreipiatės el. paštu;
 • Užsisakote mūsų naujienlaiškį ar pateikiate užklausą.

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pateikiate užklausą per socialinio tinklo („Facebook“, „LinkedIn“) paskyrą;
 • Darote viešus įrašus socialinio tinklo („Facebook“, „LinkedIn“) platformoje, kurią mes administruojame;
 • Naudojatės mūsų internetine svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys.

Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (pvz., „Facebook“, „LinkedIn“). 

Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime. 

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kuri būtina siekiant Jums parduoti / išnuomoti mūsų prekes ar suteikti mūsų paslaugas;
 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar rašydami mums el. paštu;
 • Informaciją, reikalingą Jūsų pateiktai užklausai įvykdyti;
 • Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybei;
 • Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto. Pavyzdžiui:

 • Prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui / suteikimui mes tvarkome tokią Jūsų informaciją: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, atsiskaitymo būdas, darbovietė. Taip pat kitą informacija, kuri gali būti reikalinga prekių ir (ar) paslaugų įsigijimui / suteikimui.
 • Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:
 • Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija:  Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
 • Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:
 • Jūsų el. pašto adresas, vardas, pavardė.
 • Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz.: būtinos informacijos, prašomos siekiant sudaryti pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutartį), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama įsigyti prekės ar, atitinkamai, naudotis paslauga.

Svarbu: UAB „Ferry bookings“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Sudaryti su Jumis sutartį, įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį (pvz., prekių pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo, nuomos) bei perduoti su sutartimi ir kitais sutarties klausimais susijusią informaciją;
 • Perduoti reikiamus duomenis sutartims sudaryti arba vykdyti (įskaitant veiksmus prieš sutarties sudarymą) mūsų partneriams (pvz., draudimo bendrovėms, bankams);
 • Išrašyti ir išsiųsti sąskaitas, tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • Suteikti Jums kitas paslaugas;
 • Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su prekės pardavimu ar paslaugų teikimu, ar kitą informaciją;
 • Sužinoti, kaip vartotojai naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį;
 • Ginti mūsų interesus teisme ar kitoje institucijoje;
 • Siekiant įvykdyti mūsų pareigas pagal taikomus teisės aktus (pvz., saugoti Jūsų asmens duomenis tam tikrą laikotarpį, jei toks nustatytas teisės aktuose, pateikti duomenis teisėsaugos institucijoms, jei tokia pareiga numatyta teisės akte ar gautas pagrįstas institucijos prašymas, ar kt.)
 • Kitais būdais su Jūsų sutikimu.

Informuojame, kad mes turime teisę savo klientams elektroninio pašto adresu, kurį gavome parduodami jam prekes ar teikdami paslaugas, siųsti reklaminę informaciją apie savo prekes ar paslaugas, o mūsų klientai turi teisę dabar arba bet kuriuo metu vėliau atsisakyti gauti tokį mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį pranešdami mums apie savo apsisprendimą el. paštu  info@ferrybookings.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame el. laiške su reklamine informacija. Jūsų sutikimo atšaukimas nedarys jokio poveikio iki sutikimo atšaukimo mūsų vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties, sudarytos su Jumis, vykdymas;
 • Teisėti mūsų interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu (pvz.: buhalterines paslaugas teikiančios įmonės); 
 • Kitoms grupės įmonėms;
 • Atsakingai parinktiems verslo partneriams (pvz.: finansavimo ar draudimo sutarties sudarymo atvejais galime perduoti Jūsų duomenis lizingo, kredito ir draudimo bendrovėms);
 • Teisėsaugos institucijoms; 
 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus (pvz.: teismams, asmenims, dalyvaujantiems skolų išieškojimo procedūrose, antstoliams).

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Labai retais atvejai mes galime siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju gali būti taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • Būtų gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą – asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus neilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.


Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys Saugojimo laikotarpis
Sutarties duomenys 12 metų po sutarties pabaigos / nutraukimo
Apmokėjimo duomenys 10 metų po mokėjimo operacijos dienos.
Analitikos duomenys Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po jų gavimo

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Reikalauti sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Reikalauti perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų; kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais – bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę skelbiamu telefonu, parašę mums šiuo el. pašto adresu  arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės arba laisvės, kviečiame Jus pirmiausia susisiekti su mumis. Mes stengsimės atsakyti į visus Jūsų klausimus ir išspręsti kilusias problemas, kiek tai teisiškai įmanoma, kad galėtumėte būti tikri dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumo ir saugumo.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (info@ferrybookings.lt).

Jūsų teisė Tam tikri apribojimai
Teisė žinoti Turite teisę prieš Jūsų asmens duomenų tvarkymo pradžią gauti informaciją apie duomenų tvarkymą glausta, paprasta ir suprantama kalba.
   
Teisė susipažinti
Ši teisė reiškia:
-    Patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis;
-    Jūsų tvarkomų asmens duomenų sąrašo pateikimą;
-    Tikslų ir teisinio pagrindo Jūsų duomenų tvarkymui pateikimą;
-    Patvirtinimą, ar siunčiame duomenis į trečiąsias šalis, ir jeigu taip, kokių saugumo priemonių buvo imtasi;
-    Jūsų asmens duomenų gavimo šaltinio pateikimą;
-    Informaciją, ar taikomas profiliavimas;
-    Duomenų saugojimo laikotarpio nurodymą.
Aukščiau išvardintą informaciją pateiksime su sąlyga, kad tai nepažeis kitų asmenų teisių ir laisvių.
Teisė ištaisyti Taikoma, jeigu mūsų turima informacija, susijusi su Jūsų asmens duomenimis, yra neišsami arba netiksli.
Teisė „būti pamirštam“  Taikoma, jeigu:
-    Mūsų turima informacija nebereikalinga nustatytiems tikslams pasiekti;
-    Duomenis tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir Jūs sutikimą atšaukiate;
-    Duomenis tvarkome teisėtų interesų pagrindu ir po Jūsų pateikto prašymo nustatoma, kad Jūsų privatūs interesai viršesni;
-    Informacija gauta neteisėtu būdu
Teisė apriboti Ši teisė gali būti įgyvendinta tam laikotarpiui, kol mes analizuosime situaciją, t. y.: 
-    Jei Jūs ginčijate informacijos tikslumą;
-    Jei Jūs prieštaraujate asmens duomenų tvarkymui, kai tai vykdoma teisėtų interesų pagrindu;
-    Mes naudojame informaciją neteisėtai, tačiau Jūs prieštaraujate, kad ji būtų ištrinta;
-    Informacija mums nebereikalinga, tačiau Jūs reikalaujate ją saugoti dėl teisminio ginčo.
Teisė į duomenų pekeliamumą Ši teisė gali būti įgyvendinta, jeigu Jūs pateikėte savo duomenis ir mes juos tvarkome automatiniu būdu, remdamiesi Jūsų sutikimu arba sutartimi, sudaryta su Jumis.
Teisė nesutikti Ši teisė gali būti įgyvendinta, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Tvarkant Jūsų asmens duomenis tokiu pagrindu, mums tenka pareiga įrodyti, jog duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus.
Taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
Teisė pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai   Platesnė informacija: www.ada.lt

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime savo svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui. 

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB „Ferry bookings“ 
Juridinio asmens kodas: 303313156
Registruotos buveinės adresas: R. Kalantos g. 49, Kaunas
El. paštas: info@ferrybookings.lt

Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal Bendrovės poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. 

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2018 m. gegužės 21 d.